Ajuts per a pimes i agrupacions sense ànim de lucre que facin activitats de recerca, desenvolupament tecnològic o innovació per a dur a terme accions en matèria de transferència del coneixement i activitats innovadores

Ajuts per donar suport a tot tipus de projectes de promoció de les arts visuals per a l’any 2016

Ajuts per a actuacions de foment de l’ús de la llengua catalana

Subvencions per executar projectes de cooperació per al desenvolupament per l’any 2016,

Ajudes per al lloguer d’habitatges mitjançant Resolució del conseller Territori, Energia i Mobilitat de 19 de maig de 2016 per la qual es convoquen les ajudes per al lloguer d’habitatges en el marc del Pla Estatal de Foment del Lloguer d’Habitatges, la Rehabilitació Edificatòria, i la Regeneració i la Renovació Urbanes 2013-2016

Convoca el concert social dels serveis de desenvolupament infantil i atenció primerenca de la xarxa pública i concertada d’atenció primerenca en l’àmbit de serveis socials de les Illes Balears, a l’Illa de Mallorca

Subvencions amb l’objecte de finançar especialitats formatives adreçades prioritàriament a treballadors desocupats, i la convocatòria informativa dirigida als alumnes desocupats per a la sol·licitud d’ajuts i beques, per al període 2016-2018

Subvencions destinades a entitats privades sense ànim de lucre que desenvolupen serveis i programes d’atenció social, d’orientació, de valoració i d’integració per al foment de la inclusió social i serveis d’atenció social adreçats a persones i famílies en risc d’exclusió social mitjançant programes dirigits a cobrir necessitats bàsiques

Ajuts econòmics per desenvolupar els programes de qualificació inicial en corporacions locals, organitzacions no governamentals i associacions professionals i empresarials sense ànim de lucre durant el curs 2016-2017

Subvencions per finançar projectes d’experiència professional per a l’ocupació dels joves amb estudis de grau superior a les Illes Balears

Subvencions econòmiques per donar suport a les entitats locals de Mallorca en l’edició, publicació i/o producció de material d’informació turística, per a l’any 2016

Programes formatius en la modalitat de formació per àmbits a distància en el marc del Pla quadriennal de formació permanent del professorat 2016-2020

Convocatoria de propuestas conforme al programa anual de trabajo de 2016 para una convocatoria de propuestas multisectorial en virtud del Mecanismo "Conectar Europa"

Convocatorias de propuestas con arreglo al programa de trabajo de subvenciones en el ámbito de las redes transeuropeas de telecomunicaciones conforme al Mecanismo "Conectar Europa" para el período 2014-2020

Subvenciones para ejecutar un programa de formación dual para mejorar la empleabilidad, la calificación y la inserción profesional de las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social

Subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo para el año 2016

Subvenciones para ejecutar proyectos de cooperación para el desarrollo para el año 2016

Ayudas dirigidas al fomento del emprendimiento de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ayudas dirigidas a la contratación de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Ayudas de alojamiento para fomentar la integración de los nuevos estudiantes de la Universidad de las Illes Balears en la vida académica del campus universitario durante el curso 2016-2017

Ayudas para la formación de personal investigador (FPI) y formación de personal investigador empresarial (FPI-E), como también subvenciones para tasas académicas, cofinanciadas por el Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de las Illes Balears

Apoyo financiero a proyectos de I+D+i en el ámbito de la Industria Conectada 4.0 (MINETUR)

Tipo : Préstamos

Destinatarios : Sociedades y pequeñas y medianas empresas

Período de vigencia : 27 de julio de 2016

Plazo de solicitud : Hasta el 27 de julio de 2016

Orden 160505. Boletín Oficial del Estado número 165 de 9 de julio de 2016. (Extracto-Convocatoria)

Orden IET/895/2016. Boletín Oficial del Estado número 138 de 8 de junio de 2016. (Bases reguladoras)

Ayudas destinadas a nuevos proyectos empresariales de empresas innovadoras (Programa NEOTEC) (MINECO)

Tipo : Subvención

Destinatarios : Pequeñas empresas innovadoras

Período de vigencia : 12 de septiembre de 2016

Plazo de solicitud : Hasta el 12 de septiembre de 2016

Resolución 160628. Boletín Oficial del Estado número 159 de 2 de julio de 2016. (Extracto-Convocatoria)

Orden ECC/1333/2015. Boletín Oficial del Estado número 159 de 4 de julio de 2015. (Bases reguladoras)

Ayudas públicas para el fomento de la economía social mediante el apoyo al mantenimiento de los puestos de trabajo de las empresas de inserción

Publicacion : 23 de julio de 2016

Ver más 

Subvenciones para la mejora de la eficiencia energética de los edificios de viviendas de las Islas Baleares, dentro del Programa Operativo FEDER 2014-2020

Publicacion 23 de julio de 2016

Ver más 

Subvenciones con el objeto de financiar especialidades formativas de idiomas y nuevas tecnologías dirigidas prioritariamente a trabajadores desocupados, y la convocatoria informativa dirigida a los alumnos desocupados para la solicitud de ayudas y becas, para el periodo 2016-2018

Publicacion 23 de julio de 2016

Ver mas 

CAMPAÑA RENTA 2020

INICIO 7 DE ABRIL

Formulario contacto

Atención: Los campos marcados con * son obligatorios.

Comentarios: 0

Cream empresa al meu cole